Geri

KVKK Aydınlatma Metni

1.Kapsam

İnsani Gelişim Vakfı (“İngev”) kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. İngev, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişiler”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda İngev, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, kişisel verileri işlenen kişinin (“İlgili Kişi”) aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir. Bu Aydınlatma Metni ile amaçlanan KVKK uyarınca İngev’in veri işleme faaliyetleri hakkında İlgili Kişilerin aydınlatılmasıdır.

2.İşlenen Veri

İngev’in katılımcılarına ait işlediği kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Aydınlatma Metni içerisinde geçen “kişisel veri” ifadesi aşağıda sıralanmış olan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi (ad ve soyad bilgilerinden ibarettir)
 • İletişim Bilgisi (e-mail, sabit telefon ve cep telefonu bilgilerinden ibarettir)

3.Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • Hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili katılımcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla,
 • Etkinliğin kapsamının katılımcı beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla,
 • Etkinliğin katılımcı, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin artırılması amacıyla,
 • Etkinlik katılımcılarına ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, katılımcıları tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla,
 • Katılımcı veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, katılımcı yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen katılımcıyı tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek amacıyla,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla,
 • Sizlerle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek amacıyla,
 • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilesi amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla,

Bunların yanı sıra, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için iş birliği yaptığımız kuruluşlar ve anlaşmalı olduğumuz ticari elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenecek veya hali hazırda işlenmiş olan iletişim adreslerinize, İngev’in hizmetleriyle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için SMS ve/ veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması amacıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir. İNGEV’in sosyal medya hesaplarında, vs de bilgilendirme amaçlı olarak kullanılacaktır. (Kanunen gerekli olması halinde konuya yönelik onayınız alınacaktır.)

4.Kişisel Verilerin Aktarımı

İngev, kişisel verilerinizi yalnızca bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır.

İngev, kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına KVKK’da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz İngev tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, web sitesi ziyaretleri ve web sitesi üzerinden yapılmış olan başvurular, Vakfımıza göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, tüm mobil uygulamalarımız, SMS kanalları, sosyal medya mecraları, anketler ve etkinlik alanı vb. yerlerde doldurulan bilgi formları üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

İngev, katılımcılarının kişisel verilerini sözleşmenin kurulması ve ifası için doğrudan doğruya gerekli olduğundan KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c. bendi uyarınca ve İngev’in meşru menfaatleri doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f. bendi uyarınca işlemektedir. Ancak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası altında düzenlenmiş olan “kanunda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hallerinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

6.İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  http://ingevgdm.org/iletisim/   adresinden ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerinden Vakfımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.